Drobečková navigace

Úvodní strana

Horní právo

Od akademického roku 2016/2017 se bude nově vyučovat předmět Horní právo (jaro 2017), který je určen pro studenty Právnické fakulty, ale k rozšíření znalostí ho mohou využít také studenti jiných fakult, kteří se problematikou využívání nerostného bohatství zabývají z neprávního hlediska. Horní právo je interdisciplinární oblastí práva, protože používá veřejnoprávní i soukromoprávní metody právní regulace, přičemž využívá poznatky i z jiných právních odvětví, např. správní právo, právo životního prostředí, občanské právo.

Studenti se potkají s odborníky z praxe nejen v učebnách při výuce, ale také v praxi na plánované exkurzi poblíž Brna, kde probíhá těžba i odstraňování následků těžby nerostu. Absolventi tohoto předmětu by měli být schopni předkládat a řešit modelové příklady a samostatně zpracovávat potřebná právní podání dle zadání a povahy případů.

Těžební Unie stála na počátku iniciativy s koncepcí výukového kurzu "Horní právo", který bude vyučován jako povinně volitelný předmět na právnické fakultě Masarykovy univerzity od jarního semestru 2017. Struktura kurzu obsahuje přednáškové bloky a semináře, které kombinují teorii s praxí. 

Ke vzniku kurzu vedla snaha/úvaha poskytnout budoucím právníkům co nejvíce praktických poznatků a navázat teoretické znalosti na praktické dovednosti. Tato "filosofie" je též v přesných intencích záměrů univerzity ve výukové oblasti - propojovat výuku mezi fakultami a poskytnout bezprostřední vazbu na praxi. Tento aspekt je naplněn tím, že součástí kurzu jsou témata zabývající se přímo vlastními objekty na které se horní právo vztahuje, tj. nerostné suroviny - minerály, kovy, horniny i uhlovodíky (fosilní paliva) a jejich ložiska, problematika zásob nerostných surovin a jejich těžby včetně environmentálních aspektů (na této části se podílí Ústav geologických věd PřF MU a odborníci z dalších instiotucí z praxe - Českomoravský štěrk a.s. a státní správy MŽP. Všechny části jsou samozřejmě protkány/doplněny výkladem právních vztahů (učitelé katedry práva životního prostředí a pozemkového práva pod záštitou Centra dalšího vzdělávání).

Nedílnou součástí a novinkou pro budoucí právníky je terénní cvičení přímo na ložisku těžby nerostů - prohlídka přírodních materiálů, práce s předpisy v praxi, vedení a provádění vlastní těžby, používaná technika, provádění a výsledek rekultivačních postupů (technická rekultivace, přírodě blízké rekultivační postupy ap.). Po absolvování kurzu budou mít studenti mnohem přesnější představu o čem je problematika horního práva.


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016