Drobečková navigace

Titulní strana || Dovednostní výuka

Dovednostní předměty

Dovednostní výuka se snaží o efektivní propojení teorie a praxe v právnickém vzdělávání.  Věnuje se rozvoji měkkých i tvrdých právnických dovedností se zvláštním důrazem na dovednosti praktické. Ve výuce je kladen důraz na interaktivitu a plné zapojení studentů.

Cílem dovednostní výuky je posílit u studentů prvek praktických dovedností a tím je komplexněji připravit na praktickou aplikaci práva. 

 

Předmety vyučované v jarním semestru                 

                     

Předměty vyučované v podzimním semestru

Studenti získají základní praktické dovednosti v advokátní praxi. Tento kurz studentům pomůže při volbě jejich budoucí specializace, zahájení jejich pracovní kariéry i při samotném studiu. 

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni navrhnout strukturu transakce, dohodu o mlčenlivosti či zpracovat jednoduchou akviziční smlouvu. 

Tento předmět přiblíží studentům problematiku využívání nerostného bohatství z právního i neprávního hlediska. Studenti budou spolupracovat s odborníky z praxe, kteří jim zprostředkují aktuální náhled na daná témata. Nedílnou součástí a novinkou pro budoucí právníky je terénní cvičení přímo na ložisku těžby nerostů, přičemž budou moci studenti navázat své teoretické znalosti na praktické dovednosti.

  • MPX Odborná praxe

Práce znalce a znalecký posudek je nedílnou součástí současného soudního řízení. Znalecká činnost má podstatný vliv na délku soudního řízení. Pozornost bude věnována zákonným i podzákonným právním předpisům. V rámci dovednostní složky budou studenti plnit úkoly jednotlivých orgánů státní správy a řešit praktické případy. 

Studenti porozumí širokým souvislostem mezinárodněprávní ochrany dětí. Vyzkouší si aplikovat nástroje mezinárodního práva a práva EU při mezinárodněprávní ochraně dětí a naučí se vhodně volit právní a neprávní instrumenty úpravy vztahů mezi rodiči a dětmi.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním postupům při poskytování právního poradenství. Naučí se vyhledávat informace potřebné pro poskytnutí právního poradenství. Během simulovaného soudního jednání si studenti vyzkouší ústně argumentovat před soudem a relevantním způsobem se podílet na dokazování.

Jedná se o čtyřdenní intenzivní program plný interaktivní výuky. Studenti získají pohled na právo v širších souvislostech a setkají se s právníky z praxe. Součástí předmětu je i návštěva Ústavního soudu, kanceláře ombudsmana i Otevřené zahrady. Studenti budou mít možnost zlepšit si své komunikační a argumentační dovednosti a zamyslí se nad etickými rozměry práva.

Předmět klade důraz na využití praktických právních dovedností, jako jsou komunikace, prezentace, argumentace a týmová spolupráce. Studenti budou moci využít své znalosti na konkrétních případech z praxe. 

Tento předmět přiblíží studentům základní principy fungování trhu s uměním a jeho právní aspekty. Součástí výuky je i návštěva uměleckého ateliéru. Účelem předmětu je nastínit studentům složitou strukturu i právní problémy spojené s obchodováním s uměleckými předměty.

Studenti získají ucelenou představu o vztahu právního zástupce a jeho klienta. Dozví se, jak správně nastavit vzájemnou komunikaci a celkově získají praktické poznatky pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání, jeho strategie, techniky i důsledky. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.

V této právní klinice mají studenti příležitost seznámit se komplexně s právní agendou, která je obsahem práce Veřejného ochránce práv. Tato klinika je ideálním základem pro absolvování dalších specializovaných právních klinik, které jsou realizovány ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s KVOP v rámci Odborné praxe.

Absolventi tohoto předmětu budou schopni porozumět základním institutům v oblasti práva cestovního ruchu, získají přehled o základních smluvních ujednáních, která se v této oblasti vyskytují a budou se orientovat v právní úpravě související s oblastí cestovního ruchu. Dále budou schopni identifikovat subjekty cestovního ruchu jak na straně spotřebitelů, tak i podnikatelů a v neposlední řadě popíší činnost veřejné správy na tomto úseku.

Tento předmět přiblíží studentům historii a dosavadní vývoj problematiky práva módního průmyslu, právo duševního vlastnictví, navrhování, financování, prodej a další specifické problémy, které se Fashion práva týkají.

Studenti se seznámí se základními informacemi o kanonickém právu, zvl. katolické církve. Předmět jim poskytne orientaci v právním systému největších církví v ČR a uvede je do struktury řízení, disciplíny v oblasti svátostí, otázek vzdělání a výchovy, majetkového, trestního a procesního práva.

Absolventi tohoto předmětu si osvojí praktické dovednosti, které zvýší jejich kompetenci participovat na řízení před Evropským soudem pro lidská práva z pozice různých právnických profesí.

Občanská poradna již 20 let poskytuje své služby osobám v nepříznivé sociální situaci a dává jim rady a návrhy, jak situaci řešit. Studenti si díky této právní klinice mohou ověřit své teoretické znalosti a aplikovat je v praxi, kdy je nutné řešit skutečné životní události druhých. 

 

 

                                                                                                     

Studenti získají základní praktické dovednosti v advokátní praxi. Tento kurz studentům pomůže při volbě jejich budoucí specializace, zahájení jejich pracovní kariéry i při samotném studiu. 

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni navrhnout strukturu transakce, dohodu o mlčenlivosti či zpracovat jednoduchou akviziční smlouvu. 

Během diskuzí modelových příkladů budou mít studenti možnost seznámit se s veřejnoprávními aspekty zdravotnického práva. Po absolvování tohoto kurzu se budou studenti orientovat v příslušné právní úpravě a systematice veřejného zdravotnického práva. 

The course provides an opportunity for in-depth study of human rights in the context of family law. The course will be a combination of lectures, debates and student-led presentations. Students will analyse and interpret ECHR case law in order to discuss conceptual issues realated to Family law from Czech and European perspective.

  • MPX Odborná praxe

Pojistné právo nabízí široké uplatnění a to nejen v oblasti finančních institucích, ale i v rámci advokacie a soudnictví. Ve výuce bude kladen důraz na co největší praktičnost a interdisciplinaritu výuky. Vedle akademických pracovníků se na výuce budou podílet i právníci z daných oblastí. Po absolvování kurzu se studenti budou orientovat v právní úpravě, která odpovídá činnosti firemních právníků v pojišťovně. Po absolvování tohoto předmětu můžou studenti navázat spolupráci s některou z pojišťoven. 

Cílem předmětu je poskytnout studentům vedle teoretického i praktický náhled do oblasti práva obchodních společností. Vedle teoretické průpravy budou mít studenti možnost se na reálných transakcích seznámit s některými praktickými aspekty transakcí včetně přípravy základní transakční dokumentace. Účastníci tak budou mít možnost využít nejen své dosud nabyté znalosti obchodního práva a ostatních právních oborů, ale i schopnosti praktického a logického uvažování, které jsou pro účely realizace transakcí nezbytné.

Studenti propojí své teoretické poznatky a požadavky praxe. Bude kladen důraz na zlepšení jejich argumentačních dovedností pro případ vedení sporu před soudem či rozhodčím soudem. Po absolvování kurzu budou studenti schopni analyzovat vybraná smluvní jednání.

Studenti získají praktické zkušenosti s nadstandartními metodami interpretace právních norem a osvojí si teoretické i praktické znalosti z odvětví věcného, obligačního a dědického práva. Cílem předmětu je získat především praktické zkušenosti s nadstandartními metodami interpretace právních norem ve vztahu k určitému právnímu případu.

Studenti získají ucelenou představu o vztahu právního zástupce a jeho klienta. Dozví se, jak správně nastavit vzájemnou komunikaci a celkově získají praktické poznatky pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání, jeho strategie, techniky i důsledky. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.

Studenti budou mít možnost komplexně se seznámit s velmi aktuálním tématem - problematikou veřejných zakázek. Předmět klade důraz na praktické řešení konkrétních příkladů. Díky tomu, že se na výuce podílejí i experti z praxe, získají studenti na daná témata názory z různých úhlů pohledů. 

Studenti se seznámí se základními právními instituty a charakteristickými rysy významných právních odvětví. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti znát základní právní terminologii a naučí se orientovat v systému práva České republiky a Evropské unie.

V této právní klinice mají studenti příležitost seznámit se komplexně s právní agendou, která je obsahem práce Veřejného ochránce práv. Tato klinika je ideálním základem pro absolvování dalších specializovaných právních klinik, které jsou realizovány ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv. Po absolvování této kliniky můžou studenti navázat na spolupráci s KVOP v rámci Odborné praxe.

Občanská poradna již 20 let poskytuje své služby osobám v nepříznivé sociální situaci a dává jim rady a návrhy, jak situaci řešit. Studenti si díky této právní klinice mohou ověřit své teoretické znalosti a aplikovat je v praxi, kdy je nutné řešit skutečné životní události druhých. 

 

 

Vyučující v semestru Jaro 2017

Vyučující      
      Vyučující        
Bazalová Veronika, Mgr. Bc.    Kancelář Veřejného ochránce práv   Pazderka Stanislav, JUDr.   Exekutorský úřad Písek
Benák Jaroslav, Mgr. Bc., Ph.D.       Philippi Tomáš, JUDr.   samostatný advokát
Bražina Radislav, JUDr.       Průchová Ivana, doc. JUDr.,CSc.    
Čermák Michal, Mgr.       Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA    VUT
Černínová Michaela, Mgr.   Kancelář Veřejného ochránce práv   Schreiber Pavel, JUDr. Ing.
   samostatný advokát 
Červená Kateřina, JUDr. Ph.D.
  Liga lidských práv
  Slobodník Marek, doc. RNDr., CSc.
 
Dohnal Vítězslav, Mgr. 
  předseda správní rady Pro bono aliance   Suchý Petr, Mgr.
 
Frýdek Miroslav, JUDr. Ph.D.   odborný asistent, Kancelář Veřejného ochránce práv   Svoboda Milan, JUDr.
  Kancelář Veřejného ochránce práv
Gabrišová Veronika, JUDr. 
  Kancelář Veřejného ochránce práv
  Szakácsová Beáta, Mgr.
  Kancelář Veřejného ochránce práv
Grochová Martina, Mgr.       Šimáčková Kateřina, JUDr. Ph.D.
  odborná asistentka, Ústavní soud ČR
Hadaš Martin, Mgr., LL.M.
      Telecký Ivan, JUDr.
   Exekutorská komora ČR
Hájek Michal, Mgr. 
  Liga lidských práv   Toman Antonín, Mgr. Ing.    Exekutorská komora ČR
Hanuš Libor, JUDr. PhD.
  Městský soud v Brně
  Trávníčková Simona, JUDr. PhD.
 
Hanák Jakub, Mgr. Ph.D.
 
  Viewegh Jan, RNDr.
 
Chmela Ondřej, Mgr.
 
  Vitoul Vlastimil, Mgr.
 
Janků Linda, Mgr. et Mgr. 
  asistentka, Kancelář Veřejného ochránce práv   Vojtíšek Tomáš, MUDr. Mgr. Bc. Ph.D.   odborný asistent, LF Ústav soudního lékařství
Kapitán Zdeněk, JUDr. Ing. Ph.D.
  odborný asistent, ředitel Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  Zemský Marek, Mgr. 
  Liga lidských práv
Kornel Martin, Mgr. Ph.D.   odborný asistent, podnikový právník   Židek Dominik, Mgr.
   
Kosař David, JUDr. Ph.D., LL.M, J.S.D
 
 
 
Kosař Pavla, Mgr.
 
 
   
Kozlová Lenka, Mgr. et Mgr. 
  Exekutorský úřad Plzeň - jih
 
 
Láníčková Anna, Mgr. 
  Kancelář Veřejného ochránce práv
 
 
Netoušek Martin
 
 
 
Páral Jan, Mgr. Bc. 
  Liga lidských práv
 
 
Pavelek Ondřej, Mgr. Bc.
 
 
   
Pavlorková Eva, Mgr. 
  Pro bono aliance 
 
 

           

 
 
 

 
 
   

 
       

 
       

Aktuálně


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2016